HomeIzdvojenoFBiH: Ko je dužan podnijeti porezne prijave i koji su rokovi?

FBiH: Ko je dužan podnijeti porezne prijave i koji su rokovi?

Porezna uprava Federacije BiH pozvala je porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu sljedeće porezne prijave:

 • Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2023. godinu – Obrazac GPD-1051 do 31. marta 2024. godine,
 • Prijavu poreza na dobit za 2023. godinu do 31. marta 2024. godine,
 • Godišnju prijavu poreza na imovinu za 2024. godinu, po kantonalnim propisima do 31.01.2024. godine, a za Tuzlanski kanton do 28.02.2024. godine,
 • Prijave komunalne, kantonalne i općinske takse, podnose se u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaki kanton, odnosno općinu pojedinačno.

Godišnja prijava poreza na dohodak – Obrazac GPD-1051 za 2023. godinu

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice – rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH), ako je ostvario:

 • dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu,
 • dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca,
 • dohodak direktno iz inostranstva,
 • dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu,
 • dohodak po osnovu iznajmljivanja imovine, osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna taksa,
 • dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.
 • Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti:
 • zaposlenici koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca, a koji u istom poreznom periodu nisu ostvarili dohotke iz drugih izvora, pod uslovom da je poslodavac, odnosno lice koje ima obaveze poslodavca, na sve isplaćene plaće i oporezive naknade u proteklom poreznom periodu obračunao, obustavio i uplatio porez po odbitku i Poreznoj upravi dostavio mjesečne izvještaje (Obrazac MIP-1023),
 • porezni obveznici koji su u poreznom periodu ostvarili samo dohotke za koje je obračunat, obustavljen i uplaćen porez po odbitku kao konačna porezna obaveza, i to:
 • dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno, a za koji isplaćeni dohodak ne iznosi više od 250,00 KM,
 • dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta turistima za koje je plaćena boravišna taksa,
 • dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava,
 • dohodak od nagradnih igara i igara na sreću,
 • dohodak od ulaganja kapitala (prihoda po osnovu kamata od zajmova i prihoda po osnovu isplaćenog kapitala od dobrovoljnog dopunskog  osiguranja (životnog, penzionog) ušteđenog od premija na koje korisniku osiguranja nisu obračunati i plaćeni obavezni doprinosi i porez na dohodak),
 • porezni obveznici nerezidenti za dohodak koji ostvare povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti (umjetnici, sportisti, književnici i dr.), uključujući i djelatnosti vezane za novinarstvo, radio, televiziju, te organizaciju zabavnih priredbi.
 • Prilozi uz Godišnju prijavu poreza na dohodak
 • Porezni obveznici – rezidenti Federacije BiH koji Poreznoj upravi podnose Godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051), dužni su uz prijavu priložiti slijedeće:
 • Za dohodak od nesamostalne djelatnosti:
 • -fotokopiju Godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima – Obrazac GIP-1022, koji je poslodavac/isplatilac dužan dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH, prema svom sjedištu, i svakom zaposleniku do 28.02.2024. godine;
 • Za dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti sličnih obrtu, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva:
 • -Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053), Popisnu listu dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043), ugovore i dokumentaciju o otuđenju djelatnosti, dokumentaciju o udjelu o zajedničkom dohotku;
 • -Godišnju prijava dohotka od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052) nosilac zajedničke djelatnosti obavezan je podnijeti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 28.02.2024. godine;
 • Za dohodak od samostalnih djelatnosti slobodnih zanimanja (novinara, umjetnika i sportista) i drugih samostalnih djelatnosti (djelatnost članova skupština i nadzornih odbora privrednih društava, upravnih odbora, stečajnih upravitelja i sudija porotnika koji nemaju svojstvo zaposlenika u sudu); povremene samostalne djelatnosti (kao što su djelatnosti naučnika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudija i delegata i druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost):
 • -Godišnji izvještaj isplatioca dohotka o obračunatom, obustavljenom i uplaćenom porezu po odbitku (zbirni godišnji pregled sa podacima o bruto i neto iznosima naknada) koji je isplatilac oporezivih prihoda fizičkim licima dužan dostaviti do 28.02.2024. godine;
 • Za dohodak od imovine – iznajmljivanja imovine (pokretne i nepokretne), osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna taksa:
 • -Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine – Obrazac PRIM-1054;
 • -ugovor o iznajmljivanju (u slučaju da se obveznik opredijelio za rashode u paušalnom iznosu);
 • -dokaz o naplaćenom dohotku;
 • Za dohodak od imovinskih prava – vremenski ograničenog ustupanja prava (autorska prava i prava industrijskog vlasništva):
 • -ugovor o vremenski ograničenom ustupanju imovinskih prava;
 • Za dohodak ostvaren u inostranstvu:
 • -dokaz o ostvarenom dohotku (u ovisnosti od vrste dohotka od: nesamostalne djelatnosti, samostalne, drugih samostalnih djelatnosti i dr.);
 • -dokaz o plaćenom porezu u inostranstvu u slučaju primjene odredbi ratificiranih međunarodnih ugovora ili sporazuma (konvencija) o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja;
 • Za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu troškova zdravstvenih usluga obveznik je dužan podnijeti:
 • originalnu dokumentaciju ovlaštenih javnih i privatnih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili izdržavanog člana njegove porodice koji se liječio,
 • potvrdu o participaciji,
 • potvrdu o plaćanju troškova,
 • kopiju recepta za lijekove registrovane na području Federacije, i račun apoteke kao dokaz da je lijek plaćen,
 • kod nabavke ortopedskih pomagala dokaz o stepenu invalidnosti, što uključuje i članove uže porodice koje porezni obveznik izdržava),
 • izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija odnosno da troškovi liječenja i/ili nabavke ortopedskih pomagala nisu nadoknađeni iz sredstava donatora.
 • Za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit obveznik je dužan podnijeti:
 • fotokopiju ugovora o stambenom kreditu (u obzir dolaze ugovori o stambenom kreditu sklopljeni prije i poslije 01.01.2009. godine),
 • ovjerenu potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava,
 • dokaz da obveznik i njegov bračni drug ne posjeduju nepokretnu imovinu za stanovanje – uvjerenje od nadležnog suda i/ili općine,
 • dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita riješili ili počeli rješavati stambeno pitanje (kupili odgovarajuću stambenu jedinicu odnosno sklopili ugovor o kupovini ili gradnji odgovarajuće stambene jedinice, kreditom kupili plac i materijal za gradnju stambene jedinice i sl.).
 • U smislu odredbi Zakona, odgovarajućom stambenom jedinicom smatra se stambeni prostor veličine do 120 m².
 • Napomena: navedenu dokumentaciju za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit podnose porezni obveznici koji prvi put ulaze u pravo, a svake naredne godine potrebno je priložiti samo original potvrdu ili listing banke o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava.
 • Mjesto podnošenja Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051)
 • Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta fizičkog lica, osim u slučajevima kada je obveznik:
 • ostvario samo dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtu – Obrazac GPD-1051 se predaje prema mjestu registracije samostalne djelatnosti,
 • ostvario samo dohodak od iznajmljivanja nepokretne imovine – Obrazac GPD-1051 se predaje prema mjestu gdje se nepokretna imovina nalazi,
 • fizičko lice rezident Federacije BiH koje ima prebivalište na području Republike Srpske i/ili Brčko distrikta i strani državljani, a koje ostvaruje dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavca koji ima sjedište na području Federacije BiH – predaje se nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu sjedišta poslodavca.
 • Obrazac GPD-1051 možete preuzeti na linku:
 • Obrazac GPD-1051 – BS
 • Obrazac GPD-1051 – HR
 • Obrazac GPD-1051 – SR
 • Rješenje o povratu poreza na dohodak
 • Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava donošenjem rješenja o povratu poreza, a Ministarstvo finansija kantona na čijem području se nalazi prebivalište poreznog obveznika vrši povrat iznosa utvrđenog ovim rješenjem, na tekući račun obveznika poreza, u roku od 90 dana od dana isteka roka za podnošenje porezne prijave.
 • Za nepodnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) u propisanom roku za fizičko lice propisana je novčana kazna u iznosu od 300,00 do 3.000,00 KM.
 • Prijave poreza na dobit za 2023. godinu
 • Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans i drugu dokumentaciju  propisanu zakonom elektronskim putem podnose: privredna društva i druga pravna lica – rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica, pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično privredno društvo (koje ima odobreno porezno konsolidovanje), i to:
 • a) Obrazac PP-801 – Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druga pravna lica, rezidenti Federacije, koji privrednu djelatnost obavljaju samostalno i trajno prodajom proizvoda i/ili pružanjem usluga na tržištu Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta ili na inozemnom tržištu radi ostvarivanja dobiti, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravnog lica.
 • Prilozi:
 • Porezni bilans (Obrazac PB-800),
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG 809),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
 • Plan investiranja (Obrazac PI-808),
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814),
 • Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806),
 • Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807),
 • Godišnja prijava za uklanjanje dvostrukog oporezivanja kod transfernih cijena (Obrazac TP-900),
 • Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama između povezanih lica (Obrazac TP-902),
 • Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama multinacionalnog pravnog lica (Obrazac CCB – 901),
 • Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805).
 • b) Obrazac PP-802 – Prijavu poreza na dobit podnose podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH prema ispostavi za koju Porezna uprava odredi da je glavna.
 • Prilozi:    
 • Porezni bilans (Obrazac PB-800),
 • Bilans uspjeha,
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
 • Plan investiranja (Obrazac PI-808),
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814).
 • c) Obrazac PP-803 – Prijavu poreza na dobit podnose poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica prema ispostavi koju odredi Porezna uprava Federacije BiH.
 • Prilozi:
 • Porezni bilans (Obrazac PB-800-B),
 • Bilans uspjeha,
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
 • Plan investiranja (Obrazac PI-808),
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814).
 • d) Obrazac PP-804 – Prijavu poreza na dobit podnose pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, osim prihoda iz registrovane djelatnosti po posebnim uslovima, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravnog lica.
 • Prilozi:
 • Porezni bilans (Obrazac PB-800-B),
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
 • Plan investiranja (Obrazac PI-808),
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814).
 • e) Obrazac PP- 805 – Prijavu poreza na dobit podnosi matično privredno društvo koje ima odobreno konsolidovanje nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu matičnog društva.
 •     Prilozi:
 • Porezni bilans (Obrazac PB-800-B),
 • Obrazac PP-801 – Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druga pravna lica,
 • Rješenje o konsolidaciji.
 • Ako ne podnese propisane porezne prijave poreza na dobit, porezni obveznik će biti kažnjen za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 KM do 100.000,00 KM.
 • Porezni obveznici koji nisu registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a i koji nemaju važeći certifikat za pristup informacionom sistemu Porezne uprave, trebaju se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave za registraciju i podnijeti uredno popunjenu i potpisanu:
 • Izjavu o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH (IZJAVA) i
 • Prijavu koja sadrži podatke o osobama ovlaštenim za korištenje usluge Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH (POREZNI OBVEZNIK/ OBVEZNIK UPLATE DOPRINOSA).
 • Uputstvo za korištenje E-usluga nPIS-a nalazi se na web stranici Porezne uprave , u dijelu:
 • “E-USLUGE/SERVISI”.
 • Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti putem:
 • e-maila: [email protected];
 • telefona koje možete pronaći na web stranici Porezne uprave Federacije BiH u dijelu kontakti ;
 • za tehničku podršku u vezi preuzimanja certifikata na mail [email protected].
 • Porezni obveznik koji ne podnese porezne prijave izlaže se riziku da Porezna uprava Federacije BiH podnese prijavu u ime poreznog obveznika za što je propisana novčana kazna u iznosu od 500,00 do 50.000,00 KM.
 • Zahtjev za otpis zateznih kamata – Obrazac ZAOK
 • Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike koji imaju porezni dug koji je nastao do 31.12.2019. godine, da uplatom ovog duga i troškova postupka prinudne naplate mogu ostvariti pravo na otpis zateznih kamata najkasnije na dan isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode koji je u primjeni od 21.10.2023. godine.
 • Zahtjev za otpis zateznih kamata (Obrazac ZAOK), porezni obveznici mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, u dijelu obrasci – Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, ili na linku Obrazac ZAOK a isti se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH – poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, saopšteno je iz Porezne uprave Federacije BiH.

ntv.ba/ASinfo

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI