HomeVijestiŽiviniceJavni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u...

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u organ uprave Grada Živinice

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
GRAD ŽIVINICE
GRDONAČELNIK
Broj: 01/2-04-89-1197/23
Živinice, 12.07.2023. godine
Na osnovu člana 74., a u vezi sa članom 71. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22 i 14/22) i Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organu uprave Grada Živinice (“Službeni glasnik
Grada Živinice”, broj: 10/22 – Prečišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Živinice o b j a v lj u j e:
J A V N I O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u organ uprave Grada Živinice

 1. NAZIV RADNOG MJESTA
 2. Viši referent za prijem zahtjeva u Šalter Sali u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti,
  boračko – invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti,
  …………………………………………………………………………………………………………………… 1 (jedan) izvršilac;
 3. Viši referent – matičar u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku
  zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti,
  ……………………………………………………………………………………………………………………. 2 (dva) izvršioca;
 4. Viši referent za ovjeru pismena u Šalter Sali u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti,
  boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti,
  …………………………………………………………………………………………………………………… 1 (jedan) izvršilac;
 5. Viši referent za geodetska mjerenja u Službi za urbanističko planiranje, komunalne,
  geodetske i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
  ……………………………………………………………………………………………………………………. 2 (dva) izvršioca;
 6. Viši referent za održavanje premjera u Službi za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i
  imovinsko-pravne poslove, Odsjek za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
  …………………………………………………………………………………………………………………… 2 (dva) izvršioca;

2

 1. Viši referent za digitalizaciju i izdavanje geodetskih dokumenata u Službi za urbanističko
  planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za geodetske i imovinskopravne poslove,
  …………………………………………………………………………………………………………………… 1 (jedan) izvršilac;
 2. Referent za informacije i pomoć strankama – portir u Službi za opću upravu, društvene
  djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene
  djelatnosti,
  …………………………………………………………………………………………………………………… 1 (jedan) izvršilac;
 3. Namještenik za održavanje čistoće u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračkoinvalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti,
  …………………………………………………………………………………………………………………… 2 (dva) izvršioca.
 4. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
  Pozicija 01. Viši referent za prijem zahtjeva u Šalter Sali u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti,
  boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti:
 • zaprima poštu u Centru neposredno od dostavljača-kurira ili drugih lica,
 • vrši druge poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja,
 • zamjenjuje odsutnog zaposlenika po potrebi (za vrijeme pauze, godišnjeg odmora, bolesti, plaćenog i
  neplaćenog odsustva i slično) po nalogu Šefa Odsjeka,
 • vrši prijem zahtjeva građana kojim se pokreće prvostepeni upravni postupak pred ovom službom
  povodom tih zahtjeva, kao i zahtjeve čije je rješavanje u nadležnosti Službe za lokalni ekonomski razvoj,
  finansije i trezor, Službe civilne zaštite i Sektora,
 • evidentira prispjele predmete u program za kancelarijsko vođenje predmeta,
 • upućuje neuke stranke, zahtijeva i zaprima dodatnu dokumentaciju za upravno rješavanje po zahtjevu,
 • izdaje rješenja, zaključke i ostale akte proizašle iz upravnog postupka koji se vodi pred ovim službama, a
  koji moraju biti dostavljeni stranci,
 • vodi evidenciju o izdatim aktima,
 • odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog rukovodioca.
  Pozicija 02. Viši referent – matičar u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku
  zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti:
 • lično na osnovu predviđenih dokaza utvrđuje činjenice i podatke koji se po Zakonu upisuju u
  matične knjige (matične knjige rođenih, državljana, vjenčanih i umrlih),
 • upisuje sve vrste podataka i činjenica koje se po Zakonu upisuju u matične knjige osnovnih i
  naknadnih upisa,
 • vršenje ispravki grešaka u okviru osnovnog upisa na način utvrđen odgovarajućim propisima,
 • vršenje upisa činjenica i podataka u matične knjige na osnovu akata nadležnih organa,
 • izdaje izvode iz matičnih knjiga,
 • potpisuje službene zabilješke i druge akte koji se odnose na činjenice i podatke koji se prema
  Zakonu i drugim propisima upisuju u odgovarajuće rubrike matičnih knjiga,

3

 • upis podataka i činjenica u rubrike matičnih knjiga vrši uredno, jasno i čitljivo na način da svaka
  riječ mora biti jasna i precizna i svako slovo u riječi jasno napisano,
 • omogućavanje vršenja inspekcijskog nadzora matičnih knjiga i spisa, upisa i prisustvovanje tom
  nadzoru,
 • potpisivanje svih akata koji se odnose na podatke iz matičnih knjiga, osim akata koje potpisuje
  Pomoćnik Gradonačelnika koji rukovodi službom,
 • vršenje unosa podataka iz matičnih knjiga u matični registar i unošenje izvršenih promjena u
  podacima iz matičnih knjiga,
 • čuvanje matičnih knjiga i spisa upisa od krađe, uništenja ili oštećenja na propisan način,
 • vršenje drugih poslova u vezi vođenja matičnih knjiga i matičnog registra za koje je Zakonom i
  drugim propisima ovlašten,
 • vrši ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa, ukoliko za pojedine ovjere nije isključivo nadležan sud,
 • izdaje uvjerenja po članu 169. i 170. ZUP-a,
 • vrši poslove vezane za JMB građana,
 • izrada i dostava spiskova školskih obveznika za upis u osnovnu školu,
 • izradu i dostavu odgovarajućih statističkih izvještaja,
 • sastavljanje smrtovnica i dostavljanje nadležnom sudu,
 • sastavljanje zapisnika o priznanju očinstva u skladu sa Zakonom,
 • dostavljanje podataka o umrlim licima gradskom Centru za registraciju birača,
 • praćenje izmjena zakonskih propisa u ovoj oblasti,
 • sačinjavanje prijave namjere zaključenja braka i izvještaja o zaključenju braka,
 • zamjenjuje odsutnog zaposlenika po potrebi (za vrijeme pauze, godišnjeg odmora, bolesti, plaćenog
  i neplaćenog odsustva i slično) po nalogu Šefa Odsjeka,
 • odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka,
 • obavlja i druge poslove koje mu naloži pretpostavljeni rukovodilac,
 • vrši provjere i unosi promjene u matičnim knjigama kao i ostale promjene u matičnim
  evidencijama,
 • vrši ovjeru potpisa, rukopisa, prijepisa, izjava, ugovora i ostalih pismena na zahtjev građana.
  Pozicija 03. Viši referent za ovjeru pismena u Šalter Sali u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti,
  boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti:
 • zaprima poštu u Centru neposredno od dostavljača-kurira ili drugih lica,
 • vrši druge poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja,
 • zamjenjuje odsutnog zaposlenika po potrebi (za vrijeme pauze, godišnjeg odmora, bolesti, plaćenog i
  neplaćenog odsustva i slično) po nalogu Šefa Odsjeka,
 • vrši ovjeru potpisa, rukopisa, prijepisa, izjava, ugovora i ostalih pismena na zahtjev građana,
 • vodi evidenciju o ovjerenim pismenima,
 • na ovlašten zahtjev građana izdaje uvjerenja i potvrde povodom kojih organ uprave Grada Živinice vodi
  službene evidencije,
 • odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog rukovodioca.
  Pozicija 04. Viši referent za geodetska mjerenja u Službi za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i
  imovinsko-pravne poslove, Odsjek za geodetske i imovinsko-pravne poslove:
 • izvodi geodetska mjerenja na terenu u oblasti održavanja premjera i katastra zemljišta,

4

 • vrši obradu kopija katastarskih planova,
 • vrši postavljanje i određivanje tačaka potrebnih za mjerenje kod održavanja premjera sa obradom
  podataka mjerenja,
 • vrši zaštitu geodetskih planova i karata, radi na drugim elaboratima premjera i održavanja katastra
  zemljišta,
 • odgovara za tačnost izmjerenih i obrađenih podataka na terenu,
 • odgovara za tačnost unesenih podataka na geodetski plan, skicu snimanja i prijavni list,
 • izrađuje skice opisa i skice premjeravanja,
 • odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova,
 • vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog rukovodioca.
  Pozicija 05. Viši referent za održavanje premjera u Službi za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske
  i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za geodetske i imovinsko-pravne poslove:
 • pomaže višem samostalnom referentu u unošenju podataka premjera,
 • provodi promjenu u numeričkom listu posjednika i spiskovima parcela,
 • prikuplja podatke o nekretninama koji su predmet obrade, izradu tlocrta, stanova i poslovnih prostorija,
 • izdaje potrebne statističke izvještaje,
 • priprema i daje Šefu odsjeka podatke za sačinjavanje odgovarajućih informacija i izvještaja,
 • priprema izdavanje potvrda i uvjerenja o činjenicama o kojima Odsjek vodi službenu evidenciju,
 • vrši računanje površina parcela,
 • zaprima podatke sa terena,
 • vrši obradu podataka sa terena po primljenim prijavama iz katastra zemljišta,
 • vrši obradu kopija katastarskih planova,
 • vrši zaštitu geodetskih planova i karata,
 • odgovara za tačnost izmjerenih i unesenih podataka u katastarski operat,
 • vrši usaglašavanje podataka starog i novog premjera,
 • vrši ucrtavanje promjena u bazi podataka katastra nekretnina,
 • vrši provođenje promjena u bazi podataka u katastra nekretnina,
 • odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova,
 • vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog rukovodioca
  Pozicija 06. Viši referent za digitalizaciju i izdavanje geodetskih dokumenata u Službi za urbanističko
  planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za geodetske i imovinsko-pravne
  poslove:
 • vrši digitalizaciju i stalno ažuriranje svih geodetskih dokumenata iz nadležnosti Odsjeka,
 • zaprima podatke od odgovornih lica u Odsjeku i unosi iste u baze podataka koje vodi i ažurira,
 • unosi promjene podataka u baza podataka koje vodi,
 • po nalogu pretpostavljenog lica vrši izdavanje digitaliziranih geodetskih dokumenata,
 • odgovara za ažurnost i tačnost baza podataka koje vodi,
 • odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova,
 • vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog rukovodioca.
  Pozicija 07. Referent za informacije i pomoć strankama – portir u Službi za opću upravu, društvene
  djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti:

5

 • nadzire ulazak stranaka i drugih lica u zgradu organa uprave i vrši njihovu legitimaciju,
 • pruža informacije strankama i upućuje ih nadležnim službenicima,
 • vodi evidenciju o dolasku i odlasku sa posla i napuštanju zgrade u toku radnog vremena,
 • prima izlaznice zaposlenih i u njih upisuje vrijeme izlaska i povratka, odnosno odgovoran je za
  funkcionisanje automatskog sistema za evidenciju dolaska i odlaska sa posla,
 • izrađuje sedmične i mjesečne izvještaje o zakašnjenju na posao, izlascima u toku radnog vremena, i
  dostavlja ih Šefu odsjeka za kontrolu kvaliteta,
 • obavlja poslove i van radnog vremena u vrijeme obavljanja vjenčanja, prijema stranka od strane
  Gradonačelnika i dr.,
 • koristi video-nadzor u i oko zgrade organa uprave Grada Živinice,
 • vrši prijem i spajanje telefonskih poziva sa lokalima u Gradu i daje dalje informacije,
 • brine se o povjerenim materijalno-tehničkim sredstvima i vodi računa o njihovoj ispravnosti i pravilnoj
  upotrebi,
 • vrši nadzor nad gradskom imovinom i o istoj se stara kako nebi došlo do otuđenja ili oštećenja,
 • predlaže mjere za kvalitetnije unapređenje očuvanja gradske imovine,
 • dostavlja redovne mjesečne izvještaje šefu službe ili odsjeka o stanju sigurnosti gradske imovine,
 • izvještava i upozorava nadležne policijske organe o eventualnoj uočenoj opasnosti ili ugroženosti
  gradske imovine izazvane nemarnim ili namjernim ljudskim ponašanjem,
 • odgovara za zakonito, ažurno i uredno izvršavanje poslova,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog rukovodioca.
  Pozicija 08. Namještenik za održavanje čistoće u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračkoinvalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti:
 • vrši održavanje čistoće radnih prostorija Grada,
 • vodi evidenciju utroška sredstava i blagovremeno osigurava narudžbu putem ekonoma,
 • odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka,
 • obavlja i druge poslove koje mu naloži pretpostavljeni rukovodilac,
 • otključava i zaključava prostorije Grada, deaktiviranje i aktiviranje alarmne i druge zaštite,
 • mijenja odsutnog zaposlenika kafe kuharicu i portira po potrebi (za vrijeme pauze, godišnjeg
  odmora, bolesti, plaćenog i neplaćenog odsustva i slično) po nalogu pretpostavljenog rukovodioca.
 1. OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA
  a) Opći uslovi utvrđeni odredbama člana 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene
  novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22 i 14/22):
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o
  unutrašnjoj organizaciji,
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe
  kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

6
b) Posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organu
uprave Grada Živinice (“Službeni glasnik Grada Živinice”, broj: 10/22 – Prečišćeni tekst):
Pozicija 01. Viši referent za prijem zahtjeva u Šalter Sali u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti,
boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti:

 • SSS – društveni ili tehnički smjer,
 • najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža ostvarenog nakon završene navedene stručne spreme,
 • položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe.
  Pozicija 02. Viši referent – matičar u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku
  zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti:
 • SSS – društvenog smjera,
 • najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža ostvarenog nakon završene navedene stručne spreme,
 • položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,
 • položen poseban stručni ispit za matičara.
  Pozicija 03. Viši referent za ovjeru pismena u Šalter Sali u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti,
  boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti:
 • SSS – društvenog ili tehničkog smjera,
 • najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža ostvarenog nakon završene navedene stručne spreme,
 • položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe.
  Pozicija 04. Viši referent za geodetska mjerenja u Službi za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i
  imovinsko-pravne poslove, Odsjek za geodetske i imovinsko-pravne poslove:
 • SSS – geodetskog smjera,
 • najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža ostvarenog nakon završene navedene stručne spreme,
 • položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,
 • položen vozački ispit „B“ kategorije.
  Pozicija 05. Viši referent za održavanje premjera u Službi za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske
  i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za geodetske i imovinsko-pravne poslove:
 • SSS – geodetskog smjera,
 • najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža ostvarenog nakon završene navedene stručne spreme,
 • položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,
 • položen vozački ispit „B“ kategorije.
  Pozicija 06. Viši referent za digitalizaciju i izdavanje geodetskih dokumenata u Službi za urbanističko
  planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za geodetske i imovinsko-pravne
  poslove:
 • SSS – geodetskog smjera,
 • najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža ostvarenog nakon završene navedene stručne spreme,

7

 • položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe.
  Pozicija 07. Referent za informacije i pomoć strankama – portir u Službi za opću upravu, društvene
  djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti:
  − SSS – III stepen,
  − 6 (šest) mjeseci radnog staža ostvarenog nakon završene navedene stručne spreme.
  Pozicija 08. Namještenik za održavanje čistoće u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračkoinvalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti:
 • osnovna škola
 1. SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA (original ili ovjerena kopija)
 • Prijava na Javni oglas sa kraćom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci);
 • Diploma ili svjedočanstvo o završenoj školi;
 • Dokaz o radnom stažu u struci nakon završene navedene stručne spreme (osim za poziciju 08.);
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike za rad u organima državne službe (osim za
  pozicije 07. i 08.);
 • Dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara za poziciju 02.;
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije za pozicije 04., i 05.;
 • Ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije
  otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
  Hercegovini;
 • Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (izabrani kandidati
  dužni su prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti
  za obavljanje poslova radnog mjesta traženog javnim oglasom);
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (izabrani kandidati dužni su prije stupanja na rad dostaviti
  navedeno uvjerenje).
  Napomena:
 • Odredbama člana 81. stav (4) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine
  Tuzlanskog kantona”, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22 i 14/22) propisano je da lica sa
  srednjom školskom spremom koja za vrijeme procedure prijema u radni odnos u organ državne službe
  imaju navršen radni ili pripravnički staž u trajanju od šest, odnosno devet mjeseci od dana sticanja
  više školske spreme, a nisu položila stručni ispit, mogu se primiti u radni odnos, ali su dužna položiti
  stručni ispit najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.
 • Odredbama člana 2. Pravilnika o postupku polaganja i sadržaju posebnog stručnog ispita za matičara
  (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 83/14) poseban ispit se može polagati prije zasnivanja
  radnog odnosa za poslove matičara ili nakon zasnivanja radnog odnosa i raspoređivanja i postavljenja

8
na radno mjesto matičara, s tim što se u ovom slučaju, ispit mora položiti u roku od šest mjeseci od
dana postavljenja na radno mjesto matičara.

 • U vezi sa citiranim zakonskim odredbama, kandidatima koji budu izabrani, a nemaju položen stručni
  ispit za namještenike u organima državne službe, kao i poseban stručni ispit za matičara (za poziciju
  02.), rješenjem će se utvrditi obaveza da u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos,
  odnosno od dana postavljenja na radno mjesto matičara, polože navedene ispite.
 1. ROK TRAJANJA JAVNOG OGLASA I ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
  Rok za prijavu kandidata je 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama „Večernji list
  BiH”.
  Prijave na Javni oglas, zajedno sa dokazima o ispunjavanju uslova, kandidati su dužni dostaviti u zatvorenoj
  koverti neposredno ili preporučeno na adresu:
  “GRAD ŽIVINICE – Služba za opću upravu, društvene djelatnosti,
  boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe”
  sa naznakom:
  “Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u
  organ uprave Grada Živinice”
 • NE OTVARATI –
  Ulica Alije Izetbegovića, broj: 28, 75270 Živinice
  Napomena:
  Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje! Dostavljeno:
  GRADONAČELNIK
 1. Dnevne novine „Večernji list BiH”, __
 2. Internet stranica Grada Živinice, dr.sc. Began Muhić
 3. a/a.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI