HomeVijestiŽiviniceJAVNI OGLAS za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Živinice- lokacija Ciljuge II...

JAVNI OGLAS za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Živinice- lokacija Ciljuge II putem javnog nadmetanja – LICITACIJE

Na osnovu člana 22 i 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH” br. 66/13 i 100/13), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (“Službene novine Federacije BiH” br. 17/14), Odluke o građevinskom zemljištu grada Živinice br. 06-04-2923-20/20 od 04.06.2020 god.(Službeni glasnik Grada Živinice broj 12/20), Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine u vlasništvu Grada Živinice-Ciljuge br. 06-04-2209/2024 od 21.03.2024 god.(“Službeni glasnik Grada Živinice”, br. 5/24), Gradonačelnik raspisuje:

J A V N I  O G L A S ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA ŽIVINICE-LOKACIJA CILJUGE II PUTEM JAVNOG NADMETANJA-LICITACIJE

Grad Živinice prodaje nekretninu označenu po novom premjeru kao: – k.č. br. 295/165 zv. Bašigovački lug” po kulturi šuma 3. klase površine 6026 m2 upisana u posjedovni list broj 877 i zemljišnoknjižni uložak br. 649 K.O. Bašigovci kao posjed i vlasništvo Grad Živinice sa dijelom 1/1, bez upisanog tereta.

Postupak javnog nadmetanja-licitacije za nekretnine održat će se u sali Gradskog vijeća Živinice dana 10.05.2024 god. (petak) sa početkom u 9:00 h.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja  u dnevnim novinama „Večernji list” , službenoj web stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba) i Oglasnoj ploči grada Živinice (objavljeno 18.04.2024.godine), a rok za podnošenje prijava na Javni oglas se računa prema datumu zadnje objave Oglasa.

Javni oglas u cjelosti nalazi se na oglasnoj ploči i na sljedećem linku:

JAVNI OGLAS za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Živinice- lokacija Ciljuge II putem javnog nadmetanja – LICITACIJE

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI