HomeVijestiŽiviniceObavijest-upozorenje u vezi bespravnog odlaganja organskog otpada od životinja

Obavijest-upozorenje u vezi bespravnog odlaganja organskog otpada od životinja

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
GRAD ŽIVINICE
-Sektor za stručne poslove Gradonačelnika i odnose sa javnošću Grada , kontrolu kvaliteta ,internu
reviziju, inspekcijske poslove i javne nabavke
-Odsjek za inspekcijske posloveBroj:01./3-19-sl
Datum.26.06.2023.godine
OBAVIJEST- UPOZORENJE
S obziriom na činjenicu da nam slijedi Kurban Bajram , smatramo
potrebnim da pravna i fizička lica upozorimo na odredbe Odluke o
komunalnom redu grada Živinice ( “Sl. glasnik grada Živinice “ , br.3/19 )
o zabrani odlaganja organskog otpada na javnim površinama.
Članom 140. , Odluke o komunalnom redu, regulisan je način
zbrinjavanja organskog otpada kao i zabrane bespravnog odlaganja na
javne površine , duž javnih puteva i obala rijeka .
Mole se građani da dijelove organskog otpada od životinja
zakopaju na adekvatno mjesto, na svom imanju, koje neće ugroziti izvorišta
pitke vode ,kaptirane bunare i stambene objekte, u jame dubine oko 2m uz
primjenu sanitarnih uslova ( posipanje krečom i teren tretirati
dezinfekcionim sredstvom).
U navedenom periodu inspekcija će vršiti pojačan nadzor a mole se
savjesni građani da ukoliko uoče nepropisno odlaganje organskog otpada
da to odmah prijave nadležnoj inspekciji na telefone 035 743 346 i 035
743 347 .
Nepridržavanje navedenih odredbi Odluke o komunalnom redu
podrazumijeva izricanje sankcija prema prekršiocima po članu
178.,179.,180. kao i uklanjanje organskog otpada o trošku izvršioca što je
regulisano članom 166. Odluke.

Glavni inspektor
Dedić Mevludin
DOSTAVLJENO:
1.Naslovu
2.Spis

  1. a/a

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

IZDVOJENE VIJESTI